15 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Fyllnings- och Justerings-Layer

(Filling and Adjustment-layer) (CS)

Fyllnings- och Justerings-Layerpåverkar underliggande Layerutan att ändra bildens pixlar permanent. Istället för att justera Nivåer (Levels) direkt i Layergör du samma sak i ett ovanliggande Justerings-Layer. Fördelar? Om du är van att jobba i flera Layermed flera duplikat av originalbilden kanske skillnaden inte är så stor, då varje inställning kräver ett nytt Justerings-Layeroch antalet Layer då ändå ökar. Den stora fördelen är att ett JusteringsLayer påverkar alla underliggande Layersom kan innehålla olika bilder när du blandar flera bildmotiv.

En inställning som du gjort i ett JusteringsLayerkan du ändra nästa gång du öppnar dokumentet vilket inte går om du redigerar direkt i Layer. Fyllnings- och JusteringsLayer fungerar som andra Layer när du vill gruppera, lägga samman, dölja eller låsa Layer.

 

Lägga till Fyllnings- och Justerings-Layer

 1. Välj menyn "Lager/Nytt Fyllnings-Layer - Nytt Justerings-Layer" (Layer/New Fill Layer - New Adjustment Layer) eller klicka på knappen i Layerpaletten: 2. Välj den justering du vill utföra, det är samma justeringar du kan göra direkt från menyn "Bild/Justera" (Image/Adjust).

  Exemplet nedan visar bilden när ett Justerings-layermed "Nyans/Mättnad" (Hue/Saturation) tillämpats för att ge en blå nyans. Observera att Layerär opåverkat vilket syns i paletten Layer: 3. Lägg till nya Fyllnings- och Justerings-Layer för varje ändring du vill göra i bilden.

  I exemplet nedan är "Intensitet/Kontrast" (Brightness/Contrast) ändrat i ett eget Justerings-Layer. Bakgrunds-Layerär fortfarande opåverkat:

TIPS! Du kan lägga samman, flytta, radera eller duplicera Fyllnads- och Justerings-Layer på samma sätt som vanliga Layer.

Använd menyn "Layer" eller "pil-menyn i Layer-paletten.

 

 

Fyllnings- och Justerings-Layer till många bilder

Fördelen med Fyllnads- och Justerings-Layerär att du kan tillämpa dem på flera underliggande Layermed olika bilder. Om du bara vill använda justeringen på vissa av de underliggande Layerså kan du skapa Urklippsmasker (Clipping masks) där både Justerings-Layeroch Layeringår.

Exemplet nedan visar två justerings-Layersom påverkar två underliggande Layer.

Här är både Big Ben och flickan vid Trafalgar påverkad av Justerings-Layer.


 

Om du bara vill att vissa Layerska påverkas skapar du en Urklippsmask (Clipping mask) genom att ALT+klicka på linjen mellan de Layersom ska ingå i Klippgruppen (Clipping group).

När du ALT+klickar visas symbolen som skapar, men även löser upp, Urklippsgruppen (Clipping group) när du inte vill använda den längre.

Exemplet nedan visar två justerings-Layersom bara påverkar ett underliggande Layer där 3 st Layerär grupperade tillsammans i en Urklippsmask (Clipping mask) . De små "pilarna" visar vilka Layersom är grupperade med närmast underliggande Layer.

Här är bara Big Ben påverkat av justerings-Layereftersom de ligger i samma Urklippsmask (Clipping mask). 

Fyllnings- och Justerings-Layermed Layer-masker

I en bild där du vill påverka olika områden med olika Justerings-Layergör du detta med hjälp av Layer-masker (Layer masks) . Justerings-Layerpåverkar då bara innehållet i Layermask.

Layer-masker skapas automatiskt när du tillämpar ett nytt Justerings-Layer. Om du har ett Markeringsområde innan du skapar justerings-Layerså används markeringsområdet i Layer-masken.

 1. Markera det som ska påverkas av Justerings-Layer: 2. När du skapar Justerings-Layerså används ditt Markeringsområde i Layer-masker.

  I exemplet används "Nyans/mättnad" (Hue/Saturation).
 3. Om du använder olika markeringsområden kan du påverka olika delar i bilden med olika Justerings-Layer. Observera att endast 1 Bakgrunds-Layeranvänds i exemplet nedan men olika delar av bilden påverkas på olika sätt med Justerings-Layer:
  Du kan ändra en inställning för ett Justerings-Layergenom att dubbelklicka på miniatyren för Justerings-Layeri Layer-paletten och göra dina nya inställningar. Att byta färg på äggen i exemplet kan du göra när som helst utan att påverka bildens pixlar.