14 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Layer-paletten, olika former (shapes) och Layermasks (6->)

Photoshop 6 och senare versioner innehåller enkla verktyg för att skapa olika Former (shapes). Tidigare var det flera olika moment för att rita tex en rektangel med runda hörn. Formerna du skapar består som standard av Banor (Paths). Det innebär att du kan ändra storlek på dem utan att de tappar i kvalitet precis som är fallet med Vektorgrafik. Layer-paletten är också förbättrad och ger fler möjligheter till ett effektivt arbetssätt med många Layers.

 

Rita och fylla Former (shapes) med Formverktyg

I tidigare versioner av Photoshop har markeringsverktygen varit de enda formverktygen.

Photoshop 6 och senare versioner erbjuder betydligt enklare sätt att skapa former med flera form-verktyg (du kan även skapa egna form-verktyg).

Gemensamt för form-verktygen är att de i sitt standardläge är uppbyggda av Banor (Paths). Tanken med det är att du ska kunna ändra storlek på objekten utan kvalitetsförsämring. Arbetssättet påminner om de program som skapar Vektorgrafik men Photoshop skapar fortfarande i Bitmapp-grafik när du slutligen sparar bilden.

 1. Se till att verktyget "Rektangel" är i sin standardinställning. Kom ihåg att då och då återställa ALLA verktyg. Detta för att ha rätt "utgångsläge" på verktyget, den inställningen du gjorde senast ligger kvar och det är lätt att glömma bort!  Ändra till standardinställning genom att högerklicka på själva verktygssymbolen på paletten "Alternativ" (Options) och välj "Återställ Alla verktyg" (Reset All tools).

 2. Välj verktyget "Rektangel" (Rectangle Tool) och rita en Rektangel. Färgen på den blir den färg som du hade vald som Förgrundsfärg.


   
 3. Om du hade standardinställningen vald så skapas rektangelns form (shape) i en Layermask som ligger i ett nytt Layers som innehåller Färgen på rektangeln. Det nya lagret skapas alltså automatiskt och du kan tex flytta rektangeln oberoende av Bakgrundslagret.

 4. Välj en ny färg att fylla rektangeln med. Ett sätt att välja färg är de färdiga "Färgrutor" (Swatches) du hittar i paletten Färgrutor.

 5. Färgen du väljer ser du i fönstret "Verktyg" (Tools). Den översta färgen kallas Förgrundsfärg och är den som används när du skapar nya objekt eller text. Den undre färgen kallas Bakgrundsfärg men har egentligen ingenting att göra med bildens bakgrundsfärg. Enklast är att du ser det som en möjlighet att välja mellan två färger samtidigt när du färgar objekt.  Välj en ny färg genom att hålla ALT-tangenten intryckt, då ändras istället bakgrundsfärgen. 6. För att fylla Rektangeln använder du två snabbkommandon:
  ALT+Backsteg för att fylla med Förgrundsfärg
  CTRL+Backsteg för att fylla med Bakgrundsfärg 7. Som du ser så är det en tunn "kantlinje" runt rektangeln. Det är egentligen själva Banan (path) som gör att du kan skala objektet utan kvalitetsförlust. För att dölja banan så klickar du på miniatyren för banan (path) i Layermask:  Då försvinner visningen av banan (path) runt rektangeln:

 

TIPS! Du kan använda SHIFT-tangenten för att skapa en kvadrat, och ALT-tangenten för att få formen (shape) att centreras runt startpunkten.

Kombinerar du SHIFT- och ALT-tangenten när du ritar så blir formen BÅDE symmetrisk OCH centrerad.

Behöver du flytta formen (shape) samtidigt som du ritar den så håller du MELLANSLAG intryckt och flyttar den. OBS! släpp alltid mustangenten före tangentbordstangenten.

 

 

Fler former (shapes)i nya Layers

Innan du ritar nästa form (shape) ska du se till att den ritas i ett nytt Layer. Tanken med Layers är att du kan bearbeta olika delar i bilden utan att de andra påverkas. Lägger du två objekt i samma Layer kan du tex inte flytta bara den ena (om det inte är en Bana (path). När Banan i Layermask är omarkerad ritas de nya objekten i ett nytt Layer. Paletten "Alternativ" (Options) ser då ut så här:

Om du markerar Banan (path) genom att klicka på Layermask i paletten Layers:

...så ser paletten "Alternativ" ut så här:

...och det nya objektet läggs till i samma Layer.

Vill du vara helt säker att ditt objekt hamnar i ett nytt eget Layer så skapar du själv ett nytt Layer manuellt genom att klicka på knappen "Nytt Layer" (New Layer) längst ned på Layer-paletten.

Då skapas ett nytt Layer som försvinner automatiskt när du ritar nästa objekt.

 1. Välj verktyget "Rundad Rektangel" (Rounded Rectangle) på alternativpaletten.  Du kan även bestämma rundningen på hörnen genom att ändra värdet för "Radie" (Radius).

  I Exemplet har vi växlat Bakgrundsfärgen så att den blir Förgrundsfärg (= färg på rektangeln) genom att klicka på den böjda pilen.

       

  Rita ut den nya formen (shape): 2. Prova att fylla formen (shape) växelvis med Förgrundsfärg (ALT+Backsteg) och Bakgrundsfärg (CTRL+Backsteg)!
 3. Flytta dina objekt genom att se till att du befinner dig i rätt Layer (Lagret är färgmarkerat och innehåller en Penselsymbol).  Använd Flyttverktyget (Move) för att flytta innehållet i Layer. Tips! Du kan även flytta objekten utan att byta arbets-Layer, håll ned CTRL och klicka dra objekten med flyttverktyget!

 

Alternativa metoder att skapa Former (shapes)

När du väljer ett form-verktyg har du tre valbara alternativ:

 1. Form-Layer (Shape Layer)

  Ger en fylld form (shape) som egentligen består av en Bana (path) i en Layermask. Går att skaländra och bearbeta med Ban-verktygen. 2. Arbetsbana (Work path)

  Skapar en ofylld Arbetsbana som även syns på paletten "Banor" (Paths). Går att skaländra och bearbeta med Ban-verktygen (shape-tool). 3. Fyllt område (Filled region)

  Skapar en fyllt område direkt i Layer. Går inte att skaländra med bibehållen kvalitet och kan bearbetas med Markerings-verktygen och övriga Målningsverktyg.

De två exemplen nedan visar en rektangel med runda hörn som är skalad till 5 gånger större storlek. Den vänstra är gjord som fylld form (shape) och den högra är gjord som ett fyllt område. Notera skillnaden i kvalitet på hörnpixlarna!

fylld form (shape) fyllt område
(skalad till 5 ggr storlek)

 

 

Omforma en Form (shape)

För att storleksändra eller rotera formen använder du menyn "Redigera/Omforma" (Edit/Transform). Där kan du välja om du vill Skala (Scale), Rotera (Rotate), Skeva (Skew), Förvränga (Distort) eller ändra Perspektiv (Perspective).

Välj någon av metoderna ovan och ändra objektet. OBS! När du är under redigering så visas åtta "handtag" runt objektet. När du är klar med din ändring bekräftar du den genom att trycka på ENTER-tangenten. (Vill du avbryta åtgärden trycker du på ESC-tangenten).

Om du tex väljer att skala objektet och vill behålla storleksproportionerna så håller du SHIFT-tangenten intryckt och drar i ett hörnhandtag.

Skala (Scale)
     

Rotera (Rotate)
  

Skeva (Skew)

Förvräng (Distort)
         

Perspektiv (Perspective)
         

 

 

Ändra en form (shape) när du ritar

Några av formerna kan anpassas till en helt ny form redan under ritning av formen. En sådan är form-verktyget Polygon som har en standardinställning av 5 sidor:

Genom att ändra inställningarna för Polygonen med hjälp av Alternativ-menyn kan du skapa flera olika Former (shapes):

Här är några exempel på olika Former (shapes) gjorda med form-verktyget Polygon med respektive inställning:

         

          

     

     

    

      

 

 

Fler färdiga Former (shapes)

Form-verktyget Anpassad form (Custom shape) innehåller några färdiga bilder som du kan rita ut Former (shapes) med.

         

Dessutom finns en till uppsättning Former (shapes) att ladda in i ditt bibliotek av Anpassade Former (shapes).

Utöver de Former (shapes) som finns kan du även spara dina egna Former (shapes) bland de Anpassade formerna. Skapa de Former (shapes) du vill kombinera till en ny färdig form och välj sedan menyn "Redigera/Definiera anpassad form" (Edit/Define custom shape). När du namngivit formen (shape) finns den sedan tillgänglig bland de färdiga formerna (shapes).

 

 

Arbeta med flera Layers

När du skapat många Former (shapes) (och helst på olika Layers) så är det dags att utnyttja möjligheterna med paletten Layers. Börja med att namnge varje Layer, lämpligt namn kan ju vara formen som det innehåller. Högerklicka på Layer-namnet och välj "Layer-egenskaper" (Layer properties) och skriv ditt nya namn på Layer:

Har du glömt vilken form (shape) varje Layer innehåller kan du använda ögonsymbolen för att dölja eller visa lagret. Du kan också hålla ALT-tangenten intryckt när du klickar på ögonsymbolen för att snabbt dölja eller visa alla Layers utom det du klickar på.

ALT-klicka på Ögonsymbolen för att dölja eller visa alla andra Layers Namnge dina Layers så att du lätt hittar rätt Layer även nästa gång du öppnar och jobbar med ditt dokument!

Om du behöver ändra på ordningen av dina former (shapes) ordning, dvs lägga någon form överst eller underst. Det gör du på paletten Layers genom att klicka på Layer-namnet och dra lagret till rätt läge. Du ser mellan vilka Layers det kommer att hamna genom att linjen mellan Layer lyser upp och blir bredare. I exemplet nedan flyttas lagret "Stjärna" och läggs mellan "Treudd" och "Rund triangel":

Du har även möjlighet att låsa eller skydda lagret på olika sätt genom att markera något av de fyra alternativen högst upp på Layer-paletten. (De två första är inaktiva om du arbetar med Layer-former som Banor (Paths))

Du har möjlighet att skydda/låsa lagret på följande sätt:

 • Lås de transparenta pixlarna. skyddar de ofyllda/genomskinliga områdena när du fyller innehåll i Layers med färg.
 • Lås bildens pixlar. Skyddar så att det inte går att bearbeta eller måla bilden i Layer. Du kan däremot flytta innehållet.
 • Lås positionen. Det går då inte att flytta innehållet i Layer. Du kan däremot färga eller påverka innehållets pixlar.
 • Lås allt. Skyddar Layers helt mot påverkan. Om du försöker bearbeta lagret visas ett stopp-tecken .

Vill du kunna Flytta eller Omforma innehållet i flera Layers samtidigt kan du Länka dem tillsammans genom att klicka i rutan till höger om ögat. Symbolen blir en kedjelänk som visar de Layers som är ihoplänkade med det aktiva lagret.

Prova sedan att Flytta eller Omforma innehållet i Layers!