17 besökare, 0 medlemmar och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Text (6)

Textfunktionen i Phototoshop 6 är avsevärt förbättrad i förhållande till tidigare versioner. Det du förmodligen kommer att uppskatta mest är att du skriver direkt i dokumentet istället för som tidigare via en dialogruta. I guiden används både begreppet "teckensnitt" och "font" En Font är tex Helvetica normal (regular) eller Helvetica fet (bold). De olika varianterna av Helvetica-fonter tillsammans bildar Teckensnittet eller Typsnittet Helvetica. Benämningen "Typeface" hänger kvar sedan den manuella tryckprocessen med blytyper, ett modernare namn kan vara Teckensnitt.

 

Enradig text

 1. Välj Textverktyget (Type tool). I paletten Alternativ (Options) som visas överst i programfönstret väljer du de olika textalternativ du vill ha.

  OBS! Om du inte ser paletten när du skriver texten så kan du välja att visa paletten med menyn "Fönster/Visa Alternativ" (Window/Show Options):                           

 2. Klicka i dokumentet där du vill börja skriva texten. Du kan skriva texten horisontellt, vertikalt eller som Konturtext. De två första metoderna skapar automatiskt nya Layers men det gör däremot inte Konturtext. Där utgör texten bara en Markering som skapas i det Layer du arbetar i: 3. Skriv din text i läget "Normal" och "Horisontell text":

 4. Du kan välja olika alternativ för Kantutjämning (Antialiasing) eller att inte ha detta alls. Det är framförallt viktigt i små teckensstorlekar att du provar dig fram till ett tydligt utseende.

  Exemplet nedan visar Helvetica i 12 punkters storlek.

 5. Du kan flytta positionen på texten utan att byta till verktyget Flytta (Move). Flytta markören en liten bit utanför textområdet så byts markörens utseende till en Flytt-markör: 6. För att byta teckensnitt eller ändra textens storlek måste markera texten. Det gör du genom att klicka och dra för att markera den text du vill ändra på. Ofta vill du ändra på all text i ett Layer och då kan du använda snabbkommandot CTRL+A: 7. Att välja teckensnitt kan vara tidsödande om du har många fonter att välja på. I Photoshop finns en finess som gör jobbet enklare. Klicka i fältet med teckensnittsnamnet (OBS! Inte Pil-menyn). Använd sedan Pil-tangenterna för att välja nästa teckensnitt i listan. På det sättet kan du snabbt stega igenom dina fonter och direkt: 8. Storleken på teckensnittet kan du välja med samma metod. Klicka i fältet för storleken för att placera markören där. Stega sedan med Piltangenterna.

  Vill du stega i intervall om 10 punkters storlek håller du SHIFT-tangenten intryckt: 9. När du befinner dig i textredigeringsläge är flera andra funktioner spärrade och kan inte väljas. För att bekräfta eller ångra dina textändringar kan du använda knapparna längst till höger på Text-paletten: 10. Vill du senare återigen gå in i textfunktionen för att ändra i texten kan du välja Textverktyget igen och klicka i din text eller dubbelklicka på Layer-miniatyren för ditt text-Layer.

  Väljer du den senare metoden så markeras texten samtidigt:

 

 

Text i textstycken

För att texten ska radbrytas enligt en viss radlängd men utan att du manuellt bryter raderna måste du skapa ett textblock innan du börjar skriva. Det gör du genom att rita ut en rektangulär ruta med Textverktyget_

Skriv sedan in din text på vanligt sätt. OBS! Kom ihåg att inte trycka ENTER annat än när du vill göra en styckebrytning. Det är ska textytans bredd som ska styra var raderna bryts:.

 

 

 1. Skriv in valfri text i en ny Textruta. Se till att texten består av minst två texttycken (Enter-tryckning).
 2. Väj att visa "Paletter". Du får då tillgång till en textjusteringspalett som ger dig möjlighet att styra textegenskaper och styckeegenskaper.

 3. Prova de olika inställningarna med fliken "Textstycke" (Paragraph). Radavståndet hittar du i fliken "Tecken" (Character):

 

 

Teckenmellanrum - Kerning

Teckensnitten har olika egenskaper i olika storlekar. Vissa teckensnitt av "sämre kvalitet" kan visa felaktiga avstånd mellan vissa tecken. Du kan då manuellt ändra avståndet, Kerningen, mellan två bokstäver. Som standard används "kerning", dvs avståndet mellan tecknen automatiskt efter ett system som kallas "Metrisk" (Metrics). I exemplen nedan ser du typexemplet med bokstäverna "V" och "A" som ofta automatiskt kernas närmare varandra. Det märks extra bra i stora teckensittsstorlekar, tex rubriker, när kerningen är felaktig.

    

Automatisk Kerning (Metrisk)

Manuell Kerning (värde 0)

Manuell Kerning (Värde -150)

 

 

 

Färg och fyllning i text

Du kan byta färg på texten genom att i Textläget markera texten eller de bokstäver du vill ändra färg på och klicka på färgrutan för att komma in i Färgväljaren (Color Picker).

Du kan även använda snabbkommandona för att fylla med Förgrundsfärg eller Bakgrundsfärg: ALT+BACKSTEG eller CTRL+BACKSTEG. Du behöver då inte vara i "textläge", men ditt Layer måste vara aktivt!

OBS! Du kan inte använda Färghinkenn (Paint Bucket) eller Övertoning (Gradient) på Text-layer.

Vill du tona eller fylla delar av bokstäver måste du först Rastrera (Rasterize) Text-layer så att det inte längre blir redigerbart som text. Text-layer blir då ett "vanligt" Layer men du har då många fler möjligheter att bearbeta Texten med fyllning, filter etc.

 1. Fyll hela din text med vald förgrundsfärg eller bakgrundsfärg, ALT+BACKSTEG eller CTRL+BACKSTEG:

 2. Rastrera ett text-layer genom att högerklicka på layer-namnet och välja "Rastrera" (Rasterize).

 3. Välj verktyget Lasso och markera de områden du vill fylla med annan färg:

 4. Se till att låsa de pixlar i Layer som är Transparenta så att de inte påverkas av fyllningen genom att välja att "Låsa Transparens" (Lock transparency) på paletten Layer: 5. Fyll markeringen med ALT+BACKSTEG eller CTRL+BACKSTEG. Avmarkera sedan markeringsgränserna med CTRL+D: 6. Prova att måla med Penseln (Brush) i din text. Metoden bygger på samma princip som ovan, att du har låst de transparenta pixlarna så att bara bokstäverna fylls: 

 

 

Tänja och böja text

Du kan på ett enkelt sätt Tänja text (Warped text). När du befinner dig i textredigeringsläge väljer du knappen "Skapa tänjd text" (Create warped text):

I dialogrutan hittar du flera olika inställningar och alternativ för att tänja texten på olika sätt. I exemplen nedan ser du endast ett urval av varianter. I din egen fantasi finns det säkert fler!