54 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Photoshop

Övertoning (5/5.5)

Med hjälp av olika Photoshops verktyg "Övertoning"   (Gradient), kan du skapa olika toningseffekter. Den här guiden visar hur du tonar Fotografier och Text för att skapa ett bildmontage.

OBS! Detta är en översiktlig guide - mer detaljerad beskrivning finns i guiderna Tonade bilder 1 » och Tonade bilder 2 »

Tona bilder i Layer

Bilderna nedan används i guiden:

var.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 

sommar.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 

host.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 

vinter.jpg Öppnas i nytt fönster (Open in new window) 

Hämta gärna fler bilder i vårt Bildgalleri »

 1. Öppna de fyra bilderna: "var.jpg", "sommar.jpg", "host.jpg" och "vinter.jpg".

  Placera dokumentfönstren så att du ser både ditt nya tomma dokument och ett av de andra dokumenten:

 2. Dra Bakrunds-Layer från vart och ett av de fyra olika dokumenten till ditt nya dokument: 3. Placera ut de nya Layer så att de fyra årstiderna ligger i de olika hörnen med hjälp av verktyget "Flytta" (Move). OBS! Du kan CTRL+klicka på respektive bild med verktyget så blir Layer med den bild du klickar på automatiskt Arbets-Layer": 4. Vill du ändra ordningen på bilderna så gör du det genom att flytta aktuellt Layer i Layer-paletten. Ge dina Layer passande namn genom att högerklicka på Layer och välja menyn: "Layer-inställningar" (Layer options).

  Antalet Layer brukar bli många även om du bara skall göra en liten redigering i en bild: 5. För att Tona de fyra olika årstiderna i varandra använder du verktyget "Övertoning" (Gradient) i kombination med en "Layermask". Det innebär att du "täcker över" Layer med enLayermask som du sedan kan påverka på olika sätt. I enLayermask visas alla underliggande pixlar omLayermaskär Vit och pixlarna döljs omLayermaskär Svart.

  Genom att Tona från Svart till Vitt så döljer du pixlar i Layer så att andra Layer blir synliga. Se till att ditt Layer är Arbets-Layergenom att klicka på det.

  Det skall finnas en "Penselsymbol" bredvid miniatyren: 6. Skapa en Layermask till Layer genom att klicka på knappen "Lägg tillLayermask" (Add layer mask) längst ned i Layer-paletten: 7. Se till att dina För- och Bakgrundsfärger är "Standard", dvs Svart och Vitt genom att klicka på knappen för Standardfärger .

  Svart skall vara förgrundsfärg, om den inte är det växlar du mellan För- och Bakgrundsfärg med snabbkommando X eller klickar på den lilla Pilen: 8. Välj verktyget "Övertoning" (Gradient) och se till att Alternativet (på paletten Alternativ) är "Förgrund till Bakgrund" (Foreground to Background).

  Det innebär att Toningen som du skall skapa i Layermask blir från Svart till Vitt:

 9. Kontrollera att du arbetar iLayermaskoch inte i det Layer somLayermask påverkar. Det ser du genom att kontrollera om symbolen bredvid "Ögat" är en Pensel ellerLayermask-symbol. Du byter läge genom att klicka iLayermask-miniatyren eller Layer-miniatyren:

       

 10. Dra med verktyget Övertoning (Gradient) från vänster till höger i bildens kant för att Tona bort pixlar i bildens vänsterkant. Då visas det Layer som är närmast underliggande det Layer som Toningen sker i:

         När du övertonar med Tillvalet "Förgrund till Bakgrund" (Foreground to Background) kan du bara göra en toning iLayermask.

  Vill du övertona från flera håll så väljer du Alternativet "Förgrund till Transparent" (Foreground to Transparent) istället för "Förgrund till Bakgrund" (Foreground to Background).

  När du övertonar så påverkar du Layermask. Vill du börja om från början eller om det blir fel när du arbetar iLayermaskså kan du kasta bortLayermask UTAN att använda den, högerklicka på Layermask-miniatyren och välj "Ta bort Layermask" (Remove layer mask). Du kan också FyllaLayermaskmed Vit färg, snabbkommando CTRL+Backsteg (Vit färg görLayermaskTransparent).
 11. SkapaLayermask till de fyra årstids-Layeroch övertona dem i varandra. Notera att ju längre du drar "övertoningslinjen" desto längre blir övertoningen. En kort linje ger alltså en kort Toning:


    

TIPS! se till att regelbundet återställer Alternativen till Verktygen.

Du återställer verktygsalternativen till Standard genom att på paletten "Alternativ" välja menyn, den lilla pilen uppe till vänster, och välja: "Återställ alla verktyg" (Reset all tools)

 

 

 

Tona text

 1. Skriv texter till de olika årstiderna med verktyget "Text" (Type). När du skriver text skapas automatiskt ett nytt Layer för texten, ovanför aktivt arbets-Layer. Text-Layer har begränsade möjligheter att bearbetas jämfört med "vanliga" Layer beroende på att Photoshop behåller text-Layer redigerbara när det gäller ändring av Teckensnitt och Storlekar etc.

  När du försöker välja menyer och de är nedtonade gråa (inaktiva) eller när du har valt ett verktyg och det bara visas ett "Stoppmärke" så måste du "Rastrera" (Render) Layer för att kunna använda menyn och verktyget.
 2. För att kunna övertona texten så måste du först Rendera Layer: högerklicka på symbolen för Text i Layer-paletten och välj i menyn: "Återge Lager" (Render Layer).  Läs mer i guiden Text »
 3. Se till att alternativet "Bevara Genomskinlighet" (Preserve Transparency) är valt så att inte hela Layer blir övertonat utan bara icke transparenta pixlar:

 4. Välj För- och Bakgrundsfärger som ska användas i övertoningen. Välj verktyget "Övertoning"  (Gradient) och se till att Tillvalet är "Förgrund till Bakgrund" (Foreground to Background) är valt på paletten Tillval.

  Överttona genom att dra med Övertoningsverktyget i Texten. OBS! att du kan hålla tangent: "Shift" intryckt när du drar så blir övertoningen rak, kom ihåg att dra en "kort linje" för kort/skarp övergång och dra en "lång linje" för lång/mjuk övergång. Blir övertoningen fel så drar du bara igen och den gamla Toningen fylls över.

 

 

Anpassade övertoningar

För att anpassa en Övertoning så att den blir precis som du vill så kan du i paletten "Tillval för Övertoning" skapa egna Toningar och även spara dessa för senare tillfällen.

 1. Välj i paletten Alternativ, "Ändra" (Edit). I dialogrutan väljer du sedan valet till höger, "Ny" (New). Ge din nya Toning namnet "Min egen toning".
 2. Klicka sedan nedanför toningslisten för att skapa nya "Toningsreglage" eller dubbelklicka på ett befintligt Reglage för att ändra färg. Vill du duplicera ett Reglage så håller du tangent ALT intryckt och drar Reglaget dit du vill ha det. Vill du radera ett Reglage så drar du det en liten bit nedanför Toningslisten och släpper det.

  Försök att skapa en övertoning i Guld, Koppar eller Silver: 3. Övertona din Text med den övertoning du skapat. Experimentera gärna med olika övertoningsfärger för att få olika utseende på dina texter.
 4. Skriv de övriga 3 texterna och övertona dem enligt avsnittet ovan. Prova gärna att använda en Effekt på Text-Layergenom att högerklicka på Layer och välja: "Effekter" (Effects):

 

 

Regnbåge med övertoning

Skapa en Regnbåge över hela bilden! Det är en ganska avancerad Övertoning som bygger på att du kan visa Layer i olika Lägen och dessutom använder du verktyget "Radiell Övertoning" (Radial Gradient).

OBS! Beskrivningen nedan är översiktlig - för mer detaljerad beskrivning se guiden Regnbåge (Rainbow) »

 

 1. Börja med att skapa ett nytt Layer som ligger ovanför övriga Layer. Namnge det nya Layer till: "Regnbåge" (Rainbow) .
 2. Välj verktyget: "Radiell Övertoning" (Radial Gradient) och välj i paletten Alternativ, "Ändra" (Edit).

  I dialogrutan väljer du valet till höger, "Ny" (New). Ge din nya övertoning namnet "Regnbåge" (Rainbow) .
 3. Ge det första, vänstra, Reglaget färgen Svart (RGB-värde 0,0,0). Duplicera det sedan så att du har tre likadana Svarta Reglage. Kasta eventuellt oanvända Reglage genom att dra dem lite nedåt från listen och släpp dem. Skapa 5 nya Reglage och placera dem mellan de två högra Svarta reglagen. Ge dem färgerna: Röd, Gul, Grön, Blå och Lila.

  Placera dem ungefär som bilden nedan. 4. I ditt nya Layer "Regnbåge" (Rainbow) använder du verktyget "Radiell Övertoning" (Radial Gradient) och ritar ut Regnbågen. Börja rita nedtill i bilden från mitten och upp till ca 2/3 av bildens höjd. (Vill du börja exakt i mitten kan du använda Linjalerna, välj meny: "Visa/Visa Linjaler" (View/Show Rulers) och börja rita nedtill på 400 pixlar, (bilden är ju 800 pixlar bred):

       

 5. Din Regnbåge (Rainbow) är nu heltäckande, du ser alltså inte Layer under. För att de skall synas genom Regnbågen (Rainbow) så väljer du att ändra "Läget" på Layer från "Normal" till "Raster" (Screen):  Läget har den egenskapen att alla Svarta pixlar blir transparenta: 6. Avsluta med att ändra Opaciteten i Lagret med regnbågen till ca 70% och eventuellt mjuka ut Regnbågen (Rainbow) med lite "Gaussisk Oskärpa", menyn: "Filter/Oskärpa/Gaussisk Oskärpa" (Filter/Blur/Gaussian Blur).

  Placera Layer med Regnbågen (Rainbow) under Text-Layer om du vill att Regnbågen (Rainbow) bara skall visas över Årstiderna.