58 besökare, 1 medlem och 1 Student är online nu
Loopia

Flash

Publicera din Flashfilm
(från FLA till SWF...)


Innan din Flashfilm kan visas måste du exportera .FLA-filen till ett annat format för uppspelning. Publiceringsfunktionen i Flash är i första hand anpassad för animeringar på Internet. Med kommandot Publicera skapar du en FlashPlayer-film med formatet .SWF och kan även få HTML-koden klar för användning på dina webbsidor. Med menyvalet "Exportera film" kan du dessutom exportera i olika format som GIF, JPEG, PNG, BMP, PICT, QuickTime och AVI.

Även om FlashPlayer-formatet (SWF) är är det enda format som stöder alla interaktiva funktioner i Flash så kan du även visa Flashfilmerna på alternativa sätt:

 • Med en webbläsare som har FlashPlayer-plugin
 • Med FlashXtra i Director och Authorware
 • Med FlashActiveX-kontrollen i Microsoft Office och andra ActiveX-värdar
 • Som en del av en QuickTime-film
 • Som ett slags fristående program som kallas för en projektor

Med menyn "Arkiv/Publiceringsinställningar..." (File/Publish Settings...) Väljer du på vilket sätt du vill publicera din Flashfilm.

Gör först önskade inställningar. När du sedan vill publicera filmen väljer du knappen "Publicera" eller menyn "Arkiv Publicera" (SHIFT F12)

HTML är förvalt eftersom det krävs för att kunna visa Flash-filmen i en webbläsare. Om du väljer ett bildformat (GIF, JPEG eller PNG) genereras även HTML-kod som gör att bilden visas istället för Flashfilmen om det inte finns någon FlashPlayer installerad på användarens dator.

 

Publicera en FlashPlayer-film:

I dialogrutan "Publiceringsinställningar" väljer du fliken "Flash".

Inläsning (Load order)
Anger i vilken ordning Flash läser in en films Lager för visning av den första bildrutan i filmen. Bestämmer vilka delar av filmen som ska laddas först vid långsamma Internetanslutningar.

Generera storleksrapport (Generate Size report)
Skapar en rapport över den slutgiltiga Flash Player-filen. Se mer nedan »

Utelämna Trace-åtgärder (Omit Trace actions)
Skydda från import
(Protect from import)
Felsökning tillåten
(Debugging Permitted)
Med Skydda från import förhindrar du andra från att importera SWF-filen och konvertera den till en Flash-film. Om du anger Utelämna Trace-åtgärder ignoreras trace-åtgärden i den aktuella Flash-filmen Då öppnas inte utdatafönstret för att visa kommentarer. Med Felsökning tillåten aktiverar du fjärrfelsökning av en Flash-film. När du väljer det här alternativet kan du även välja ett lösenord för att skydda filmfilen.

JPEG-kvalitet
Bitmappade bilder komprimeras i JPEG-format. Lägre bildkvalitet ger mindre filer och högre bildkvalitet ger större filer.

Ljudström (Audio Stream)
Om du inte har angett hastighet och komprimering för enskilda ljud i filmen eller om du vill ersätta inställningarna. Strömmande ljud spelas så snart de första bilderna har hämtats och ljudet synkroniseras med tidslinjen för uppspelning på en webbsida.

Ljudhändelse (Audio event)
Hastighet och komprimering för alla filmljud. Ange sedan ljudhändelsen i dialogrutan Egenskaper för ljud. Ett händelseljud måste hämtas i sin helhet innan det spelas och spelas sedan tills någon stänger av det. "Använd inte ljudinställningar" används om du vill ersätta inställningarna i dialogrutan "Egenskaper för ljud" för vissa, enskilda ljud. Användbart om du vill skapa en ljudfilm med bättre ljudåtergivning för viss användning, och en version med sämre återgivning för Internet.

Version
Vilken version av Flash som ska publiceras. En del funktioner i Flash 5 fungerar inte om du publicerar dem i tidigare format. Å andra sidan kan sannolikheten för att din målgrupp har rätt FlashPlayer-version öka om du anger en tidigare verson här, då slipper de ladda ner FlashPlayer 5. Se mer om statistiken för spridningen av FlashPlayer mm »

 

Publicera HTML-fil

För visning av FlashPlayer-film i en webbläsare anges inställningarna i en HTML-fil. HTML-parametrarna fastställer var Flash-filmen ska visas i webbläsarfönstret, bakgrundsfärg, bredd/höjd etc. Både koderna OBJECT och EMBED används (Object för Internet explorer och Embed för Netscape). Den färdiga koden skapas i ett HTML-dokument med samma namn som din Flashfilm. Du kan sedan klippa/klistra kodentill ditt eget HTML-dokument. Exempel på koden nedan:

<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/ pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"
WIDTH=502 HEIGHT=314>
<PARAM NAME=movie VALUE="din_film.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF> <EMBED src="publicera.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH=502 HEIGHT=314 TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/ shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></EMBED>
</OBJECT>

Mall (Template)
Mallfiler som finns i mappen Macromedia Flash 5/HTML. Det finns basmallar som bara visar filmen i en webbläsare och mer avancerade mallar för programmen Generator, Aftershock, QuickTime, Java etc.

Dimensioner
Bredd opch höjd på filmen i webbläsaren. Värden för WIDTH och HEIGHT för koderna OBJECT och EMBED. Kan också ändras i HTML-koden efteråt.

Uppspelning (Playback)
Paus: pausar filmen tills en användare klickar på en knapp i filmen eller väljer Spela upp på snabbmenyn. Slinga: spelar filmen igen efter den sista bildrutan (loopar). Visa meny: visar snabbmenyn vid högerklick under filmen. Enhetstecken: byter ut systemteckensnitt med kantutjämning mot teckensnitt som inte är installerade på användarens system (Windows). Ökar läsbarheten vid små storlekar och kan även minska filmens filstorlek. Påverkar endast statisk text (text som inte ändras när filmen visas).

Kvalitet
Low: prioriterar uppspelningshastigheten före den visuella kvaliten. Ingen kantutjämning.
Auto Low: prioriterar till en början hastigheten men förbättrar utseendet så snart detta är möjligt. Uppspelningen inleds utan kantutjämning
Autohög: prioriterar till en början hastighet och utseende lika högt, men offrar utseendet för hastigheten om så krävs. Uppspelningen inleds med kantutjämning och om hastigheten sjunker stängs kantutjämningen av så att hastigheten förbättras.
Mellan: Kantutjämning används till viss del men inte för bitmappsbilder. (Bättre kvalitet än med inställningen "Låg" men sämre kvalitet än "Hög").
Hög (standard): Ger bättre utseende i första hand framför uppspelningshastighet.
Bäst: Bäst visningskvalitet utan hänsyn till uppspelningshastigheten. Alla utdata är kantutjämnade och alla bitmappar jämnas ut.

Fönsterläge (Window Mode)
Internet Explorer 4.0 och högre med Flash ActiveX-kontroll:
Fönster: FlashPlayer-filmen spelas upp i ett eget fönster på webbsidan med snabb animering.
Ogenomskinlig fönsterlös: Vill du flytta element bakom Flash-filmer (Lager etc i DHTML) utan att de syns igenom.
Genomskinlig fönsterlös: Bakgrund, Lager mm lyser igenom alla de genomskinliga delarna i filmen. Animeringen kan bli långsammare.

HTML-justering
Standard: Centrerar filmen i webbläsarfönstret och kanterna beskärs om fönstret är mindre än filmen.
Vänster, Höger, Överkant eller Underkant: Filmen justeras mot kanten i webbläsaren.

Skala
Standard (Visa allt): Visar hela filmen i det angivna området samtidigt som filmens proportioner behålls utan förvrängningar. Det kan finnas kanter på två sidor om filmen.
Ingen kantlinje: Filmen skala så att den fyller det angivna området samtidigt som de ursprungliga proportionerna behålls utan förvrängningar. Filmen beskärs om det behövs.
Exakt passning: Visar hela filmen i det angivna området utan att behålla filmens proportioner. Kan förvrängninga filmens proportioner.

Visa varningsmeddelanden
Välj alternativet om du vill visa felmeddelanden vid konflikter i kodinställningarna - t.ex. om en mall har en kod som refererar till en annan, ospecificerad bild.

 

 

Publicera som GIF, JPEG, PNG mm

Genom att välja något av alternativen i dialogrutan "Publiceringsinställningar" fliken "Format" så får du en ny flik som du använder för inställning av respektive format. För att få ett tillfredställande resultat krävs att du har kunskaper om tex GIF- och JPEG-komprimering. Här går vi inte igenom alla de olika inställningsalternativen, använd istället hjälpfunktionen (F1) ...eller besök guiderna om Photoshop »

Exemplen nedan visar resultaten som FlashPlayer-film samt i GIF- och JPEG-format. Här visar Flash varför det är det bästa formatet för vektoriserad animerad grafik. Flashfilmen i kanonkvalitet är bara 25 Kb medan GIF-animationen i halvbra kvalitet är 5 gånger större!

FlashPlayer (25 Kb)

GIF (animerad 122 Kb)

GIF (6 Kb)

JPEG (8Kb)

 

Testa filmens prestanda

Du kan kontrollera var Flashfilmen kommer att pausa under hämtningen, dvs var flaskhalsarna finns. Om nödvändiga data inte har hämtats när filmen når en viss bildruta, gör filmen en paus tills dessa data laddats.

 1. Testa din film eller scen. CTRL+Enter för hela filmen eller menyn "Kontroll/Testfilm" (Control/Test Movie). För endast aktuell Scen använder du CTRL+ALT+Enter eller menyn "Kontroll/Testscen" (Control/Test Scene).
 2. När du är i testläget väljer du menyn "Felsök" (Debug) och önskad överföringshastighet:


 3. För att se testdata väljer du menyn "Visa/Bandbreddsprofilering" (View/Bandwith Profiler)


 4. Fönstret "Visa strömning" (Streaming Graph) kan se ut så här:  I den vänstra sidan visas information om filmen. I den högra delen visas tidslinjens förloppsdiagram. I den första bildrutan lagras symbolinnehåll, därför är den ofta högra än de övriga bildrutorna. Varje stapel i motsvarar en bildruta i filmen. Stapelns höjd motsvarar bildrutans storlek i byte, de små bitarna är flera bildrutor som laddas in samtidigt för att "få flyt" i filmen. Den röda linjen anger om en angiven bildruta överförs i realtid med den aktuella modemhastigheten. Om en stapel når ovanför den röda linjen pausar filmen i väntan på att bildrutan ska hämtas.
 5. Du kan välja "Bildruta-för-bildruta" i menyn "Visa" (View/Frame by Frame Graph) för att se storleken på de olika bildrutorna. I exemplet nedan är det 3 bildrutor som kan orsaka fördröjning i visningen, i detta fall är det bitmappbilder (fotografier). OBS! Du kan klicka på staplarna för att se innehållet i bildrutorna!  Stäng testfilmen på vanligt sätt genom att stänga fönstret.

 6. Vill du ha en rapport i textformat väljer du menyn "Arkiv/Publiceringsinställningar..." (File/Publish Settings...). Den får samma namn och placeras i samma mapp som Flashfilmen och är i TXT-format: 

Optimera dina filmer!

Ju större dina Flashfiler är desto långsammare visas de. Du kan själv förbereda din film för optimal uppspelning även om själva publiceringen innebär en automatisk optimering av filmerna. Du kan optimera filmen ytterligare med hjälp av den här "cheklistan":

Allmänna råd:

 • Använd symboler för varje objekt som förekommer mer än en gång.
 • Använd interpolerade animeringar istället för "bild-till-bild-animeringar" med många Nyckelbildrutor (Keyframes).
 • Använd filmklipp i stället för grafiksymboler i upprepade animeringar.
 • Begränsa dynamiska ytor i nyckelbildrutor. Se till att aktiviteterna begränsas till ett så litet område som möjligt.
 • Undvik att animera bitmappbilder - använd bitmappsbilder som bakgrund eller som statiska objekt.
 • Använd det ljudformatet MP3 för ljud.

Optimering av objekt och linjer:

 • Gruppera objekt så ofta det går.
 • Använd Lager för att skilja objekt som ändras under animeringen och objekt som inte gör det.
 • Minimera det antal linjer (kurvsegment) som används för att beskriva olika objekt med menyn "Ändra/Optimera... (Modify/Optimize...).
 • Begränsa antalet speciallinjer som streckade linjer, prickade linjer etc. Heldragna linjer kräver mindre utrymme. Linjer som du har skapat med pennverktyget kräver mindre utrymme än linjer som du har skapat med penseln.

Optimering av text och teckensnitt:

 • Begränsa antalet teckensnitt och stilar. Använd inbäddade teckensnitt sparsamt eftersom de ökar filstorleken.
 • Välj bara de tecken som krävs för textfältsegenskaperna i stället för att inkludera hela teckensnittet.

Optimering av färger:

 • Använd paletten "Effekter" när du skapar flera olikfärgade förekomster av samma objekt.
 • Använd "Mixer" för att matcha filmens färgpalett med webbläsarens palett. (Websäkra färger/Websafe colors)
 • Använd toning sparsamt. Det går åt 50 byte mer att tona ett område än att fylla det med rena färger.
 • Använd alpha-genomskinlighet sparsamt eftersom effekten kan orsaka en långsammare uppspelning.